REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄW RAMACH APLIKACJI „NAFFY”

§ 1.Postanowienia ogólne

 1. naffy jest aplikacją elektroniczną za pośrednictwem której jej Użytkownicy mogą tworzyć własne strony Internetowe, zarządzać swoimi kalendarzami i harmonogramami spotkań,umawiać spotkania z klientami oraz dokonywać połączeń audio-wideo na zasadzie peer to peer.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest akceptacja oraz zapoznanie się ztreścią niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie opcji „Akceptuję regulamin” bądź przy tworzeniu Konta (§ 5) bądź przypołączeniach (§ 4)
 4. Działalność Operatora polega na zarządzaniu (administrowaniu) i rozwijaniu aplikacji naffy.

§ 2.Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto jednego z poniższych pojęć należy przez to rozumieć:
  1. „Aplikacja” lub „naffy” – platforma elektroniczna służąca do tworzenia stron Internetowych, organizowania spotkań, prowadzenia kalendarza oraz służąca jako komunikator Internetowy audio-wideo prowadzony pod domeną www.naffy.io, w ramach którego Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogąe lektroniczną;
  2. „Użytkownik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność doczynności prawnych, korzystająca z Aplikacji;
  3. „Konto” – konto w Aplikacji, które zostaje utworzone na rzecz indywidualnie oznaczonego Użytkownika, po przeprowadzeniu rejestracji w Aplikacji. Konto utworzone zostaje w oparciu o indywidualnie ustalony przez Użytkownika login i hasło;
  4. „Klient” – osoba nie będąca Użytkownikiem Aplikacji, która posiada ograniczony dostęp do funkcjonalności Aplikacji, w tym m.in. do harmonogramu danego Użytkownika, rejestrowania spotkań z tym Użytkownikiem oraz odbywania z nim połączeń audio-wideo;
  5. „Operator” – FF Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń) przy ulicy Jana Matejki 47B/2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podnumerem KRS: 0000860286 posiadającą numer NIP: 9562363416 oraz REGON:38704412100000, kapitał zakładowy w kwocie 5000 zł w całości opłacony;
  6. „Regulamin” – niniejszy regulamin.

§ 3.Wymagania techniczne

 1. Operator zastrzega, że w celu prawidłowego korzystania z Aplikacji każdy Użytkownik lub Klient powinien we własnym zakresie oraz na własny koszt i ryzyko zapewnić poswojej stronie następujące warunki techniczne:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. urządzenie elektroniczne pozwalające na korzystanie z Internetu (laptop, komputer stacjonarny, smartfon, etc.)
  3. urządzenie elektroniczne pozwalające na połączenia dźwiękowe oraz z obrazem,
  4. przeglądarkę Internetową z włączoną obsługą JavaScript.
 2. Korzystanie z Aplikacji może wymagać od Użytkownika lub Klienta zainstalowania dodatkowego oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich, a dodatkowo posiadania adresu e-mail.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Aplikacji przez Użytkownika lub Klienta spowodowane niespełnieniem przez niego wymagań technicznych októrych mowa w niniejszym paragrafie.

§ 4.Korzystanie z Aplikacji

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji skutkuje zawarciem przez tego Użytkownika z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W ramach Aplikacji Operator zapewnia Użytkownikom możliwość:
  1. założenia Konta,
  2. utworzenia strony Internetowej Użytkownika zintegrowanej z Aplikacją,
  3. prowadzenia harmonogramu i rezerwacji spotkań z Klientami,
  4. udostępniania przez Użytkowników swoich harmonogramów Klientom,
  5. rezerwowania przez Klientów w udostępnionym harmonogramie spotkań z Użytkownikiem,
  6. powiązania Aplikacji z innymi, zewnętrznymi organizerami spotkań (np. Google Kalendarz),
  7. przeprowadzania połączeń audio-wideo,
  8. połączenia Aplikacji z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych, zapośrednictwem których możliwe będzie dokonywanie przez Klientów płatności za spotkania z Użytkownikami.
 3. Harmonogram spotkań o którym mowa w ust. 2 lit. b) jest dostępny w ramach indywidualnej strony www Użytkownika stworzonej za pośrednictwem Aplikacji.Harmonogram jest zanonimizowany w ten sposób, że Klient, któremu zostanie udostępniony wgląd w harmonogram danego Użytkownika nie będzie posiadał wglądu wdane innych osób, z którym Użytkownik odbywa spotkania.
 4. Harmonogram prowadzony w Aplikacji można powiązać z podobnymi aplikacjami dostawców zewnętrznych (np. Google Kalendarz). Powiązanie odbywa się poprzezpodanie przez Użytkownika danych swojego konta w aplikacji dostawcy zewnętrznego oraz wyrażenia zgody na to, aby Aplikacja uzyskała dostęp do danych umieszczanych na tych witrynach.
 5. Połączenia audio-wideo o których mowa w ust. 2 lit. f) inicjowane są przez Użytkowników lub Klientów. Wybranie opcji „Połącz” (lub innej równoznacznej) niewymaga od Klienta chcącego uczestniczyć w rozmowie z Użytkownikiem rejestracji w Aplikacji lub posiadania Konta.
 6. Wybranie opcji „Połącz” (lub innej równoznacznej) przez daną osobę oznacza złożenie przez nią oświadczenia woli o tym, że zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
 7. Poprzez wybranie opcji „Połącz” (lub innej równoznacznej) dana osoba składa oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych przez Operatora na potrzeby związane z korzystaniem z Aplikacji.
 8. Dane osobowe Użytkownika po dokonaniu wyboru opcji „Załóż konto” będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu korzystania z Aplikacji. Dane osobowe Klienta po dokonaniu wyboru opcji „Połącz” (lub innej równoznacznej) będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu połączenia z Użytkownikiem.
 9. Operator nie gwarantuje, że w danym momencie połączenie audio-wideo będzie mogło zostać zrealizowane.
 10. Połączenie audio-wideo jest dobrowolne i może zostać zakończone przez każdą ze strontego połączenia w dowolnym momencie.
 11. W zakresie w jakim Użytkownik dokona połączenia Aplikacji z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych, za pośrednictwem których możliwe będzie dokonywanie przez Klientów płatności za spotkania z Użytkownikami, konieczne będzie zaakceptowanie przez Użytkownika warunków świadczenia usług przez te podmioty.Operator nie gwarantuje, że w danym momencie wykonanie przelewu pieniężnego za pośrednictwem tych podmiotów będzie możliwe.

§ 5.Rejestracja Konta Użytkownika

 1. Osoba, która chce zostać Użytkownikiem Aplikacji, powinna w pierwszej kolejności dokonać procesu rejestracji w Aplikacji.
 2. Proces rejestracji rozpoczyna się poprzez kliknięcie w pole rejestracji konta znajdujące się na stronie głównej Aplikacji.
 3. W formularzu rejestracyjnym osoba zakładająca Konto podaje:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. adres i kod pocztowy,
  6. hasło.
 4. Na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca utworzenie konta w Aplikacji.
 5. Nie jest możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności Aplikacji przez osobę, która nieukończyła procesu rejestracji i nie posiada statutu Użytkownika.
 6. Osoba niebędąca Użytkownikiem może korzystać z Aplikacji jedynie w ograniczonym zakresie, w tym m.in. może otrzymać wgląd w harmonogram Użytkownika i rezerwowaćw nim spotkania oraz odbywać rozmowy audio-wideo z Użytkownikiem.
 7. Użytkownik, dokonując rejestracji w Aplikacji składa oświadczenie woli, iż:
  1. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  2. wyraża bądź nie wyraża zgody na przetwarzanie przez Operatora w celach marketingowych podanych przez niego danych osobowych,
  3. podane przez niego dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich.
 8. Podane przez Użytkownika w Aplikacji dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.
 9. Operator uprawniony jest do odmowy zarejestrowania tego samego Użytkownikawramach kilku kont.
 10. Zabronione jest współdzielenie kont przez kilku Użytkowników.

§ 6.Weryfikacja Użytkowników

 1. Operator zastrzega, iż w każdym czasie może zażądać od Użytkowników podania dodatkowych informacji, innych niż wymienione w § 5 ust. 3 Regulaminu, mających nacelu zweryfikowanie tożsamości Użytkowników.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości Operator wskazuje, że nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników dokonywane za pośrednictwem Aplikacji. W szczególności, Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników dokonywane za pośrednictwem Aplikacji w ich kontaktach z Klientami.Działalność Operatora polega na udostępnianiu Użytkownikom i Klientom dostępu do funkcjonalności Aplikacji. Operator nie ma prawnej możliwości dokonania weryfikacji,czy dana osoba lub dany Użytkownik faktycznie zajmuje się prowadzeniem przez siebie działalności, czy dane podane przez niego w harmonogramie są aktualne, bieżące,prawdziwe oraz czy do spotkania umówionego za pośrednictwem Aplikacji faktycznie dojdzie. Operator nie monitoruje również jakości oraz rzetelności usług świadczonych przez Użytkowników na rzecz Klientów za pośrednictwem Aplikacji.

§ 7.Odpłatność

 1. Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika jest odpłatne.
 2. Możliwe jest wprowadzenie przez Operatora promocji lub okresów próbnych, w trakcie których odpłatności związane z Aplikacją zostaną obniżone lub całkowicie zawieszone.
 3. Stawki płatności z tytułu korzystania Aplikacji, jak również częstotliwość ich ponoszenia i formy zapłaty będą przedmiotem odrębnych ustaleń Operatora. Informacja o aktualnych stawkach wynagrodzenia za korzystanie z Aplikacji będą każdorazowo publikowane nastronie głównej Aplikacji.
 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia za korzystanie z Aplikacji jest możliwa dowprowadzenia wyłącznie za zgodą Użytkowników wyrażoną w formie zaakceptowania zaktualizowanego Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu z nowymi stawkami będzie uznawany przez Strony Umowy za rozwiązanie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną i wyrażenie zgody przez Użytkownika na zablokowanie dostępu do Konta.

§ 8.Rezerwacja terminu spotkań

 1. Zgodnie z § 4 ust. 2 lit. c Klient naffy za pośrednictwem aplikacji ma możliwość dokonania odpłatnej rezerwacji terminu spotkania z wybranym przez siebie Użytkownikiem.
 2. Płatności za rezerwowane usługi obciążone są prowizją w wysokości 1zł + 1,4% wartości rezerwowanej usługi dla płatności kartą płatniczą oraz 1zł + 1,9% wartości rezerwowanej usługi dla płatności internetowych (Przelewy24).
 3. Płatność za rezerwację wpłynie na konto Użytkownika naffy nie wcześniej niż po 7 dniach od opłacenia rezerwacji przez Klienta naffy.

§ 9.Odpowiedzialność Użytkowników oraz Klientów

 1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenia prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu zaistniałe w toku korzystania z Aplikacji.
 2. Zakazane jest korzystanie przez Użytkowników z Aplikacji w sposób mogący naruszać prawo lub postanowienia Regulaminu.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać za pośrednictwem Aplikacji treści niezwiązanych z celami funkcjonowania Aplikacji, m.in. nie może umieszczać, w jakiejkolwiek postaci,treści naruszających prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 4. W szczególności zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji treści: wzywających do nienawiści, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie w Aplikacji niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną oraz pełną odpowiedzialność względem swoich Klientów za usługi świadczone przez siebie za pośrednictwem Aplikacji. W szczególności, Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego dokonywania weryfikacji wieku swoich Klientów oraz ich uprawnień do korzystania z tych usług.
 7. Operator zastrzega sobie uprawnienie do przerwania w każdym czasie świadczenia usług,wobec tego Użytkownika, względem którego zajdzie podejrzenie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Przepisy Regulaminu pozostają bez wpływu na podstawę oraz zakres ewentualnej odpowiedzialności Użytkowników wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio również do Klientów.

§ 10.Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika związane z korzystaniem z Aplikacji.
 2. Operator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami oraz pomiędzy Użytkownikami a Klientami w ramach Aplikacji i nie odpowiada za nieprawidłowe wykonanie lub za niewykonanie zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami na tej podstawie.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Aplikacji ze względów technicznych lub konserwacyjnych, przy czym w miarę możliwości Operator będzie informował Użytkowników o takich przypadkach z wyprzedzeniem i będzie minimalizował okres niedostępności Aplikacji z tym związany.
 4. Operator nie odpowiada za działania Użytkowników polegające na wykorzystywaniu zAplikacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem Aplikacji, powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem.
 5. Operator nie ocenia, nie ma wpływu ani kontroli nad jakością oraz sposobem świadczenia usług przez Użytkowników na rzecz osób trzecich. Pełna odpowiedzialność za zgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami świadczenie ww. usług spoczywa na Użytkownikach.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w działaniu Aplikacji spowodowane działaniami zewnętrznych dostawców usług płatniczych (np. Stripe), za pośrednictwem których dokonywane będą przez Klientów płatności za spotkania z Użytkownikami.

§ 11.Blokada Użytkownika

 1. Operator zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania Kont, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.
 2. Operator uprawniony jest do zablokowania świadczenia usług przez Użytkownika wprzypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa lubnaruszenia postanowień Regulaminu.
 3. O przypadkach wskazanych w ust. 1 i ust. 2 Operator informuje Użytkownika poprzez komunikat w Aplikacji o zablokowaniu jego Konta i jego przyczynach.
 4. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu do Operatora od blokady Konta.Sprzeciw Użytkownik zgłasza w formie elektronicznej w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o blokadzie Konta. Użytkownik w sprzeciwie przedstawia okoliczności oraz dowody przemawiające za usunięciem blokady. Operator rozpoznaje wniesiony sprzeciw w terminie 7 dni licząc od dnia jego otrzymania. Decyzja Operatora ozniesieniu lub utrzymaniu blokady Konta jest ostateczna.
 5. Operator odblokowuje Konto Użytkownika w przypadku, gdy przestaną istnieć przyczyny takiej blokady.

§ 12.Zakończenie korzystania z Aplikacji

 1. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Aplikacji, usuwając Konto.
 2. Operator zastrzega sobie uprawnienie do zakończenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji z Użytkownikiem i usunięcia jego Konta z Aplikacji w przypadku, w którym stwierdzi, że Użytkownik korzysta z Aplikacji sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 3. Operator może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Operatora lub usunięciu Konta z Aplikacji.

§ 13.Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane przez Operatora w Aplikacji niezgodnie z jego postanowieniami.
 2. Reklamację należy kierować na adres kontaktowy hello@naffy.io
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres korespondencyjny (tradycyjny lub email) Użytkownika podany podczas rejestracji w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo przesłanej reklamacji.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wskazanego w ust. 3 powyżej.
 5. Rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo wydłuża okres rozpoznania reklamacji.
 6. Operator nie obsługuje zwrotów oraz reklamacji w zakresie rezerwacji terminu spotkań z wybranymi przez Klienta Użytkownikami, gdyż właściwym do ich rozpatrzenia jest wyłącznie dany Użytkownik.

§ 14.Zamknięcie Aplikacji

 1. W przypadku planowanego zamknięcia Aplikacji Operator powiadomi o tym fakcie Użytkowników.
 2. O planowanym zamknięciu Aplikacji Operator zawiadomi Użytkowników za pomocą komunikatu wyświetlanego w Aplikacji.
 3. W przypadku zakończenia świadczenia usług Operator nie rejestruje nowych Użytkowników.
 4. Po upływie terminu zamknięcia Aplikacji, Operator wypowiada umowy Użytkownikom.

§ 15.Ochrona danych osobowych

Kwestie prawne związane z ochroną danych osobowych w Aplikacji zostały uregulowane w odrębnym dokumencie „Polityka Prywatności”.

§ 16.Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin oraz działalność Aplikacji podlegają prawu polskiemu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, do których należą zmiany regulacji prawnych oraz czynniki ekonomiczne takie jak zmiana zakresu oferowanych dóbr i usług, a także gdy obowiązek jego zmiany wynika z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu władzy publicznej.
 3. Operator powiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez komunikat dostępny na stronie głównej Aplikacji lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji w Aplikacji.
 4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu — takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług w ramach Aplikacji.
 5. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej i zobaczyć jak to działa? Umów się na prezentację.

Zobacz naffy w akcji